ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Az UAS HUNGARY – Sipos Attila E.V. (Székhely: 8200 Veszprém, Csererdei u. 14/B, Adószám: 57215252-1-39, Nyilvántartási szám: 55818137, Felnőttképzési azonosító: B/2021/001156 képviseli Sipos Attila E.V, a továbbiakban: „Szolgáltató”) által végzett oktatási-képzési tevékenység Általános Szerződés Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) az alábbiak.

 1. Az ÁSZF célja, területi és időbeli hatálya

1.1. Jelen ÁSZF meghatározza a Szolgáltató tevékenységének általános szerződési feltételeit.

1.2. Az ÁSZF-ben meghatározott feltételek szerint a Szolgáltató vállalja a szolgáltatásban résztvevő (tanfolyami hallgató) részére UAS oktatás-képzés végzését személyes képzés, webinárium és online videók formájában.

1.3. A jelen oktatás-képzés nem minősül iskolarendszerű oktatásnak.

1.4. Az ÁSZF célja, hogy a vonatkozó jogszabályok betartásával szabályozza a Szolgáltató által végzett tevékenység általános szabályait, az egyes szolgáltatásokat és az azokra vonatkozó speciális rendelkezéseket, a szolgáltatás igénybevételének rendjét, a felek jogaira és kötelezettségeire vonatkozó általános rendelkezéseket, valamint a felelősségi szabályokat.

1.5. Jelen ÁSZF hatálya: Magyarország területén végzett szolgáltatási tevékenységre terjed ki.

1.6. A jelen ÁSZF határozatlan időre szól, annak módosítása esetén a módosított rendelkezéseket a módosítás, illetve annak a Szolgáltató honlapján történt közzététel napját követő 15. naptól megkötött szerződésekre kell alkalmazni, illetőleg a hatályban lévő szerződések esetén a szolgáltatás igénybe vevőit külön tájékoztatni kell a módosításról.

1.7. Egyedi megállapodás kötésekor az ÁSZF-ben foglalt rendelkezések csak annyiban alkalmazhatóak, amennyiben azok tekintetében a felek az egyedi megállapodásban eltérően nem rendelkeznek.

1.8. Értelmező rendelkezések:

Szolgáltató: Sipos Attila E.V., a képzések szervezője

Oktató: a Szolgáltatóval jogviszonyban álló személy, aki az adott képzést ténylegesen vezeti, azon előadást tart, amely előadás online továbbításra kerül

Hallgató: a képzésekre jelentkező személy, aki a szolgáltatásban, a képzéseken részt vesz.

Képzés: a Szolgáltató által nyújtott oktatás, értve ez alatt minden egyes képzést – függetlenül azok módjától és időtartamától –, és a képzések összességét is

 

 1. Elérhetőségek, kommunikáció

2.1. A Szolgáltató irodája, elérhetősége:

Székhelye: 8200 Veszprém, Csererdei u. 14/B

Telefon: +36705695442

E-mail: uashungary@gmail.com

2.1. ÁSZF-et a honlapon a szolgáltatást igénybe vevők számára hozzáférhetővé kell tenni. A
Szolgáltató megjelölt elérhetőségei a szolgáltatást igénybe vevők bejelentéseinek intézésére, koordinálásra, kapcsolattartásra, a panaszok kivizsgálására, orvoslására, valamint a szolgáltatást igénybe vevők tájékoztatására szolgálnak.

2.2. A Hallgató köteles a képzésekre történő jelentkezés során megadni a képzések lefolytatásához, a szerződés megkötéséhez szükséges személyes adatait (név, lakcím, számlázási név és cím), valamint e-mail elérhetőségét. A Hallgató személyes adatainak kezeléséről külön adatkezelési és adatvédelmi tájékoztató elérhető, azt Szolgáltató a képzési szerződés megkötése előtt a képzésre jelentkezés folyamán a Hallgató rendelkezésére bocsátotta. Hallgató az abban foglaltakat megismerte, tudomásul veszi és elfogadja

2.3. A Felek tudomásul veszik, hogy az általuk megadott bármely elérhetőségre küldött értesítés
joghatályos közlésnek minősül.

 

 1. Szolgáltatások, képzések

3.1. A Szolgáltató oktatási-képzési tevékenységet végez, amely azonban nem minősül iskolarendszerű oktatási tevékenységnek. A Szolgáltató az ún. „UAS training”-et oktatja a hallgatóknak különböző típusú, rendszerű és hosszúságú képzéseken. A tevékenység lényege az, hogy a képzésben résztvevő Hallgatók az EASA által előírt kompetencia szintnek megfelelő tudást szerezzenek a vonatkozó törvényi előírások, az UAS műveletek és a kapcsolódó szabályok tekintetében. Ezeket a tudásanyagokat adják át a hallgatóknak a képzések során a képzések időtartamától és típusától függő mélységben.

3.2. A Szolgáltató az oktatást a legjobb szakmai tudása szerint, felkészült oktatókkal végzi azzal a céllal, hogy a hallgató kompetenciaszintjének növekedését elősegítse. A Szolgáltató biztosítja a képzéshez szükséges anyagi, technikai és szellemi feltételeket akként, hogy a biztonságos, az oktatás céljának megfelelő körülmények mindenkor adottak legyenek.

3.3. A szolgáltatás igénybevételére, a képzésekre a hallgatók elektronikus formában jelentkeznek. A képzést a Hallgatók az adott szerződésnek megfelelően, személyesen vagy online, elektronikus formában – webinárium vagy e-learning keretében – hallgatják meg

.

 1. Szolgáltatások és díjak

4.1 A Szolgáltató és Ügyfél között a jogviszony a megrendelés Szolgáltató által, e-mailben
kiküldött írásos visszaigazolással jön létre, amely tartalmazza a tanfolyammal kapcsolatos információkat, fizetési adatokat, választott fizetési módot. Ez a levél a jelentkezés után kerül kiküldésre a felhasználó által megadott e-mail címre, ezért fontos, hogy a hallgató pontos e-mail címet adjon meg.

4.2 A Felek között a Szolgáltatás nyújtására vonatkozó jogviszony megszűnhet:

 • bármelyik fél jogutód nélküli megszűnése esetén, illetve magánszemély Ügyfél esetében annak halálával;
 • automatikus megszűnési ok esetén (pl. nem fizetéssel)
 • felek közös megegyezésével
 • felmondással – kizárólag a 14 napos elállási jog gyakorlásával.

4.3 Az előjelentkezés utáni 14. napig (elállási jog) bármelyik fél jogosult a másik félhez intézett írásos nyilatkozatával a létrejött jogviszonyt felmondani, amennyiben az Ügyfél még nem kezdte el az adott  tanfolyamot!

4.4 Amennyiben az Ügyfél a tréningdíjat a jelentkezéskor kapott visszaigazolásban leírt határidőre nem fizeti meg, úgy ezen szerződés automatikusan megszűnik, és az Ügyfél nem jogosult részt venni a tanfolyamon.

4.5 A Felek közös megegyezéssel ezen jogviszonyt bármikor megszüntethetik.

4.6 A Szolgáltató jogosult versenyérdek-ellentét okán bizonyos cégek vagy személyek jelentkezését indoklás nélkül visszautasítani.

4.7. A szolgáltatás és kapcsolódó díjai a https://uashungary.sensei.hu/ oldalon meghatározottak szerint alakulnak, ahol  rövid leírás is található a szolgáltatásokról

4.8. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy előre meghirdetett feltételekkel kedvezményt biztosítson a hallgatónak külön megállapodása alapján.

4.9. A Hallgatók tudomásul veszik, hogy a tanfolyam díját átutalás útján kell megfizetniük a megrendeléstől számított 2 napon belül, a számla részükre az általuk megadott e-mail címre kerül megküldésre elektronikusan a szamlazz.hu rendszer használatával.

 

 1. A Szolgáltató jogai és kötelezettségei, felelőssége

5.1. A Szolgáltató felelős azért, hogy a képzések a szakmailag elvárható, magas színvonalon megtartásra, felvételre és átadásra kerüljenek. A Szerződő Felek rögzítik, hogy a személyes és az online képzést egymással egyenértékűnek és egymással helyettesíthetőnek értékelik.

5.2. A Szolgáltató felelősséget vállal a képzés tényleges nyújtásáért, azonban nem tud garanciát vállalni azért, hogy ténylegesen, közvetlen vagyoni előnyre tesz szert, vagy sikeres elméleti vizsgát tesz a témakörben valaki, a képzés elvégzésének következtében. A Szolgáltató kizárja felelősségét az ezzel kapcsolatos esetleges igények, károk felmerülése esetén.

5.3. A Szolgáltató az általa fizetendő kártérítés mértékét – a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegés kivételével – korlátozza mindenkor maximum a károkozással érintett képzés díjának összegére.

5.4. Amennyiben a Szolgáltató akadályoztatott a képzés megtartásában, köteles pótalkalmat biztosítani, illetőleg választása szerint az elektronikus oktatás esetén az adott tanfolyam e-learning felvételét a Hallgató rendelkezésére bocsátani.

 

 1. Hallgatók jogai kötelezettségei, felelőssége

6.1. A Hallgató jogosult azon a képzésen részt venni, amelyre jelentkezett, amelyet online megvásárolt. Szolgáltató akkor is jogosult a díjra, ha a Hallgató rendelkezésre bocsátja a tudásanyagot, az oktatási felvételt, de azt a Hallgató nem nézi meg, nem tölti le, illetőleg ha a személyes képzésen a Hallgató nem jelenik meg. Hallgató tudomásul veszi, hogy ez utóbbi esetben pótalkalomra nem tarthat igényt, azt részére Szolgáltató saját döntése alapján nyújt a körülmények és a szabad kapacitások figyelembe vételével. Hallgató azt is tudomásul veszi, hogy amennyiben a képzést nem hallgatja végig, személyes képzésről a befejezés előtt távozik, akkor semmilyen pótalkalomra, visszatérítésre nem jogosult.

6.2. A Hallgató köteles a képzés során elhangzott, tudomásra jutott minden adatot, információt – legyen az bármilyen formában, írásos-, képi-, vagy hanganyag formájában elérhető – üzleti titokként megtartani, és gondoskodni arról, hogy ezen adatok harmadik személyek részére ne váljanak hozzáférhetővé, ne jussanak harmadik személyek tudomására.

6.3. Hallgató tudomásul veszi, hogy a képzésen elhangzott információkat csak saját érdekében használhatja fel, azokat képzésként vagy bármely más formában harmadik személyekkel meg nem oszthatja.

6.4. Hallgató tudomásul veszi, hogy az oktatás során elhangzott minden információ, bemutatott minden szöveges vagy képi anyag a Szolgáltató szerzői jogvédelme alatt áll, így a Szolgáltatónak kizárólagos joga van azok felhasználásához, terjesztéséhez, átdolgozásához. Ezen anyagok sem egészükben, sem részleteikben nem használhatóak fel semmilyen formában a Szolgáltató és az oktató előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül. Ezen szabály, továbbá a 6.3. és 6.5. pontok, valamelyikének vagy mindegyikének megsértése esetén a jogsértő jogsértésenként 2.000.000 Ft, azaz Kettőmillió Forint összegű kötbért köteles fizetni Szolgáltató részére.

6.5. Hallgató tudomásul veszi, hogy az előadásokról kép-és hangfelvétel nem készülhet, ezek készítéséhez  a Szolgáltató nem járul hozzá, azok készítése és terjesztése a .6.4 pontban meghatározott kötbért vonja maga után.

6.6  Az Ügyfél köteles az általa a jelentkezéskor megadott adatok és információk helyességéről meggyőződni, az ebben történt változást a tanfolyam megkezdéséig jelenteni, mert a hibás adatokból eredő károkért nem tudok felelősséget vállalni.

6.7  Az Ügyfél, vagy az általa megnevezett résztvevő a tanfolyam online csoportjában köteles olyan magatartást tanúsítani, amellyel a tréning megtartását, valamint csoporttársait nem zavarja! Különös tekintettel a minősíthetetlen hangnemű vagy zaklató, közízlést és emberi méltóságot sértő megnyilvánulásokra! Ennek megsértése esetén a Szolgáltató jogosult a szerződés azonnali, rendkívüli felmondására, és a szolgáltatás megtagadására!

6.8 A sikeres tanfolyam elvégzéséhez szükséges technikai és egyéb anyagok beszerzése és fenntartása az Ügyfelek kötelessége. A résztvevőknek rendelkeznie kell olyan számítástechnikai szoftveres és hardveres háttérrel, amely képessé teszi őket a tanfolyam feladatainak elvégzésére. A tanulóknak olyan internet kapcsolattal is rendelkezniük kell, amely a folyamatos kommunikációra lehetőséget biztosít. A tanfolyam szervezőjeként nem tudok felelősséget vállalni olyan anyagok elvesztéséért, amely az elektronikus kapcsolattartás hibáiból adódhatnak. A tanmenetnek megfelelően, előre egyeztetett időpontokban történik a tananyagok megküldése. Az ettől eltérő időpontokról értesítést küldök!

 

 1. Panaszkezelés

7.1. Panasznak az olyan bejelentés minősül, amelyben a felhasználó állítja, hogy a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás vagy a Szolgáltató alkalmazottjának, megbízottjának munkavégzése részben vagy egészben nem felel meg a jogszabályi előírásokban, illetve a jelen ÁSZF-ben foglaltaknak. Panasznak minősülnek különösen a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások minőségére vonatkozó kifogások, valamint a Szolgáltató egyéb tevékenységéhez fűződő, pl. a számlázással kapcsolatos észrevételek, kifogások is. A panasz egyéni jogsérelem vagy érdeksérelem megszüntetésére is irányulhat.

7.2. A szolgáltatással kapcsolatos panasz az alábbi határidőn belül tehető: képzés napjától számított 6 hónapos jogvesztő határidőn belül, a sérelmezett tevékenység vagy magatartás esetén az erről való tudomásszerzéstől számított 30 napon belül, de legkésőbb a tevékenység vagy magatartás tanúsítását követő 6 hónapon belül.

7.3. A panasz beérkezését követően a Szolgáltató 15 napon belül – mely egy alkalommal a panaszos egyidejű értesítése mellett 30 nappal meghosszabbítható – kivizsgálja az ügyet. A Szolgáltató a kivizsgálás eredményéről haladéktalanul tájékoztatja a panaszost. Amennyiben valamely kártérítési igényt a Szolgáltató jogosnak ismer el, abban az esetben a kárt az igény elbírálását követően az erről szóló értesítésben megadott – maximum 30 napos – határidőben köteles a jogosultnak megtéríteni. Amennyiben a Szolgáltató a számára az ügy kivizsgálására nyitva álló határidőn belül a panaszra adott válaszát nem küldi meg vagy a panaszra adott választ a panaszos nem fogadja el, a válasz elmaradása esetén a válaszadási határidő lejártától, illetve a válasz el nem fogadása esetén pedig a válasz kézhezvételtől számított 30 napon belül a panaszos bírósági eljárás keretében érvényesítheti igényeit.

7.4. Szolgáltató a szolgáltatás vonatkozásában 100%-os pénzvisszafizetési garanciát vállal, ennek megfelelően amennyiben a Hallgató az első képzés megtartásától számított 8 napon belül indoklással ellátva jelzi, hogy a képzéssel nem volt elégedett, az álláspontja szerint nem a megfelelő szakmai színvonalon zajlott, visszakapja a képzés árát. Nem illeti meg a visszatérítés a Hallgatót, amennyiben ezen kérelmet megelőzően olyan nyilatkozatot tett, amely szerint a képzés megfelelő volt, tudása gyarapodott.

 

 1. Egyéb rendelkezések

8.1. A Szolgáltató a tevékenység ellátása során tudomására jutott adatok védelméről és kezeléséről a hatályos jogszabályok, valamint a közzétett Adatkezelési tájékoztató szerint gondoskodik. Kérjük, hogy figyelmesen olvassák el, és egyetértésük esetén fogadják el az adatkezelési tájékoztató rendelkezéseit!

8.2. A szerződés a képzésre jelentkezéssel és az oktatóanyag ellenértékének megfizetésével jön létre, amennyiben jelen ÁSZF eltérő rendelkezést nem tartalmaz. Az ÁSZF teljes terjedelmében hozzáférhető a Szolgáltató internetes honlapján, az ügyfélszolgálati irodán, valamint külön kérés alapján a Szolgáltató azt e-mail útján is a feladó rendelkezésére bocsátja.

8.3. Szolgáltató a jelen ÁSZF-ben meghatározott szolgáltatásokat, a jelen ÁSZF-ben meghatározott minőségben, az általános szakmai szabályok szerint nyújtja. Amennyiben a jelen ÁSZF-ben meghatározott szolgáltatásokat a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételek szerint nyújtani nem tudja, úgy ezért Szolgáltató felelősséget vállal, kivéve ha a szolgáltatások Szolgáltató önhibáján kívüli okból nem nyújthatók.

8.4. A felek rögzítik, hogy a szerződésből származó jogviszonyra, a szerződéssel kapcsolatos valamennyi jog és kötelezettség tekintetében a magyar jogot tekintik irányadónak. A szerződéssel kapcsolatos jogvitákban az általános, a Polgári Perrendtartás szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság jár el.

8.5. Amennyiben a jelen ÁSZF vagy az annak alapján létrejövő szerződések bármely része vagy rendelkezése érvénytelennek bizonyulna, ez nem érinti a többi rendelkezés érvényességét. Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy az érvénytelen részt olyan új szabállyal helyettesítse, amely megfelel eredeti célkitűzéseinek és a jelen ÁSZF-nek.

8.6. Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései irányadók.